Budapest, IX. Börzsöny u 11.
Térkép

+36 (1) 280 6712

Email

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 1991-ben - A Tan Kapuja Buddhista Egyház felsőoktatási intézményeként - azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye. Nemcsak egy szűk vallási kör igényeit óhajtjuk kielégíteni, de színesíteni szeretnénk a hazai kulturális palettát, azzal a meggyőződéssel, hogy a buddhizmus alapelvei közel állnak mind a magyar, mind az európai szellemiséghez.

Iskolánkba nem csak gyakorló buddhistákat várunk, hanem olyan gondolkodni akaró és önmaguk megismerésére vágyó fiatalokat is, akik nem riadnak vissza attól, hogy ember mivoltuk formálását maguk vegyék kezükbe. Lelkileg és szellemileg egyformán érett, integrált személyiségű embereket szeretnénk képezni, akik a megismerés útján semmilyen módszert nem utasítanak el, így az élő irányzatok tanításait és a hagyományos kommentárokat éppúgy tudják használni és méltányolni, mint a tudományos keletkutatás, a filozófia, a nyelvtudomány és a kultúrantropológia eszközeit. Legyenek képesek arra is, hogy itt és most, Magyarországon valósítsák meg a buddhizmus tanításait, világiak és szerzetesek részére kidolgozott életgyakorlatát. Önálló szellemi utat járva ismerjék fel a hagyományos buddhista tanításnak a modernkori emberre gyakorolt kiegyensúlyozó és átformáló hatását.

Nyílt és rugalmas szellemi közösség kialakítására törekszünk, amelyben a vallás és a tudomány képviselői képesek egymással eszmét cserélni és együttműködni.

Tanulóinknak lehetőségük nyílik a különböző buddhista irányzatok történetének és tanításainak tanulmányozására, kitekintéssel az ezeket történetileg és filozófiailag körülölelő vallási rendszerekre - többek között a hinduizmusra és a taoizmusra -, és az európai filozófia hagyományára is. Gyakorlati irányultságú diákjaink keleti harcművészetet, shotokán karatét és aikidót tanulhatnak, míg azok, akiket inkább a filozófia és vallásbölcselet érdekel, ebben az irányban folytathatják tanulmányaikat. Iskolánk egyik nagy vonzereje a keleti nyelvoktatás: diákjaink öt keleti nyelv (szanszkrit-páli, kínai, tibeti, japán) közül választhatnak. A buddhizmus iránt mélyen elkötelezett hallgatóink vallási tanítók vagy szerzetesek lehetnek. A kreditrendszerű képzésben a specializációk (szakirányok) évente, illetve kétévente indulnak, és sikeres záróvizsga esetén a hittudományi végzettség megnevezésével együtt az oklevélben is megjelennek. Főiskolánkat a Magyar Akkreditációs Bizottság hitelesítette és elismerte.

A Főiskola magáénak vallja a nagy magyar keletkutatók szellemi örökségét. Legfőbb szellemi előfutárunknak és példaképünknek Kőrösi Csoma Sándort tekintjük, akit a buddhizmus hívei világszerte bódhiszattvaként - szent törekvőként - tisztelnek, s úgy emlegetnek, mint "nyugati tanítvány"-t. Felvettük a kapcsolatot a tibeti nép vallási és politikai vezetőjével, a Nobel-békedíjjal kitüntetett XIV. Dalai Lámával, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy Főiskolánkra küldte tanítónak személyes képviselőjeként először Loszang Szönam szerzetest, majd az ő utódjául Csögyal Tenzin tanítót.

Az alapképzésen és a mesterképzésen mintegy 300 hallgatónk van. A Főiskola iránt megnyilvánuló érdeklődés eddig minden évben lehetővé tette, hogy a jelentkezők közül a legalkalmasabbakat választhassuk. Eddig több mint 200 diplomást bocsátottunk útjára, akik jól megállják a helyüket az életben.

A Főiskolán kiadott buddhista tanítói diploma végzett hallgatóinkat alkalmassá teszi arra, hogy népművelői, szociális és karitatív területen, vallási tanítóként dolgozzanak, vagy a szerzetesi hivatást válasszák.

2000-től a Főiskola azokat az érdeklődőket is fogadni tudja, akik csak hétvégén érnek rá. A hétvégi oktatás keretén belül a vallásbölcseleti és a dharmatanítói specializáció hallgatható.

Könyvtárunkat folyamatosan bővítjük; könyvállományunk már több mint tízezer kötetre rúg. Ezeknek többsége olyan szakkönyv, amely más hazai könyvtárakban nem lelhető fel. Beszerzéseink elsősorban az alapvető buddhista szentiratok és filozófiai művek eredeti nyelvű és nagy nyugati világnyelveken megjelent kiadásainak gyűjtésére összpontosítanak.

Könyvkiadással igyekszünk enyhíteni azon a gondon, hogy a buddhizmus témakörében magyarul egyelőre nagyon kevés mű hozzáférhető. Eddig több könyvkiadóval közösen mintegy harminc kötetet jelentettünk meg, köztük az Upanisadokat, az India bölcsessége című forrásgyűjteményt, India történetét, a Dhammapadát, a Rigvédát, a Varuna-himnuszok fordítását, a szánkhja és a jóga bölcselet alapműveit, a Gyémánt-szútrát, a théraváda filozófia alapjait, valamint tibeti buddhista szövegek fordításait.

Esti előadássorozatokat, házi-konferenciákat és tanfolyamokat szervezünk külső érdeklődők számára, amelyeken mindenkit szívesen látunk. Bár térítő tevékenységet nem folytatunk, a Tan Kapuját mindenki előtt szeretnénk szélesre tárni.

Oktatási körülményeink az elmúlt években látványosan fejlődtek. Sikerült felújítanunk a Főiskola épületét és a belső udvart központi szertartásteremmé, előadások megtartására is alkalmas csarnokká átalakítani. Korszerű számítástechnikai rendszer segíti mind a hallgatók, mind a tanári kar munkáját. Diákjaink részére szociális és tanulmányi ösztöndíjat tudunk juttatni.  Terveink közé tartozik a tantermek és a könyvtár felszerelésének korszerűsítése, a jegyzet- és könyvkiadás bővítése.