A Tan Kapuja Buddhista Egyház 1098 Budapest Csengettyű u.3.
Térkép

06-70-330-3890
Farkas Pál

Email

Attadípá viharatha attaszaraná anannyaszaraná dhammadípá viharatha dhammaszaraná anannyaszaraná.
Úgy éljetek, hogy magatokban leljetek szigetre és menedékre, ne másban, úgy éljetek, hogy a tanban leljetek szigetre és menedékre, ne másban.
(Dígha Nikája, 16.2.26/ii.100)

A Tan Szigete (Dhammadípa) vallási közösséget A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanítói és hallgatói hozzák létre azzal a céllal, hogy a Gótama Buddha tanítását a közösség ereje által átható erővel megismerhessék, megérthessék és megélhessék, s erre támaszkodva vezethessék az érző lényeket, felebarátaikat, személyes példájukkal a megismerés, megértés és megélés útján.

A közösség vezetője a Dhamma, a természet törvénye, amelyre a buddhák, a nagy beérkezettek, rátalálnak, és gondolataikkal, szavaikkal és tetteikkel igazságként nyilvánítják meg a világban, példájául mindazoknak, akik méltónak érzik magukat követésére. A közösség minden létezőben felismeri a Dhamma világosságát, minden érző lényt képesnek tart arra, hogy – a beérkezettek útmutatása vagy saját tisztánlátása alapján magában lelve szigetre és menedékre – ezt a világosságot felismerhesse és kisugározhassa, maga és mások üdvére és javára.

A közösség e világossággal való találkozás felismerőinek közössége, így belső hierarchiája nincs, tanító és tanítvány egyaránt a tanítványság útját járja mindaddig, amíg e cél meg nem valósul, azután pedig szavakkal már nincs mit mondani róla.

A közösség a Dhamma e világosságát tekinti lámpásának, amikor abban kíván eligazodni, mi a jó és mi a szép. Ebben az eligazodásban a közösség tagjai szükség esetén segítségül hívják felebarátaikat, akik nélkül a tanítványság útján egész-ségük még nem teljes, és egyben felajánlják segítségüket nekik.

Mindebből következik, hogy a közösség útja nem kapcsolódik irányzatokhoz, hanem éppen ezen irányzatok közös lényegét, a Dhamma irányzatokon végighúzódó és azokat összekötő vezérfonalát igyekszik fellelni, annak útmutatásához igazodni.

A közösség természetes hierarchiáját a megvalósítás adja, fizikai hierarchiáját pedig az, ki lépett korábban a közösségbe, köteleződött el korábban nyíltan is a Buddha útja mellett. A közösség tagjai nem tesznek különbséget életmódok, tanítások és tanítók között, csak abban a tekintetben, hogy ezek ismerete és követése elvezet-e a buddhaság mély belső megtapasztalásához.

A közösség tagjai világosan látják és vallják, hogy a legigazabb tanítás a maga teljességében hitelesen leélt és felmutatott emberi élet.